Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő

A Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Adatkezelő”) Crop Science üzletága kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Jelen tájékoztató célja, hogy a GazdaInfo Bayer Termékkatalógus alkalmazáshoz (továbbiakban: „Alkalmazás”) kapcsolódó adatkezelési gyakorlatot bemutassa. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre

Az Alkalmazás elsődleges célja, hogy az Érintettet a hatékonyabb mezőgazdálkodásban segítse, így az Alkalmazás használata során az Érintett hasznos információkat és előrejelzéseket kaphat, amelyek Adatkezelő termékeinek optimális felhasználásában is segíthetik. Az adatkezelés céljai, és a felvett adatok köre ehhez igazodnak.

Regisztráció céljából kezelt adatok

• Név, mobilszám, e-mail cím, születési dátum,
• Tagja-e a magyar növényorvosi kamarának
• Milyen kultúrákra kér előrejelzést?
• Termőterületek össz mérete 

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. 

A regisztráció során felhasználói fiók jön létre. A megadott adatok az Érintettel való kapcsolattartást, az Érintett beazonosíthatóságát és fiókjának személyre szabhatóságát szolgálják. 

A fiók öt évig használható, ezt követően az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy megerősíti-e a hozzájárulását. Megerősítő nyilatkozat nélkül a fiók törlődik. 

Az Érintett azonosíthatósága és kapcsolattartás céljából kezelt adatok

• Név, mobilszám, e-mail cím, születési dátum, megkeresés tartalma

Az adatkezelés célja, hogy az Érintettel Adatkezelő kapcsolatba léphessen (pl. megváltozott jogi szövegekkel kapcsolatos tájékoztatás kiküldésekor, esetleges szakmai kérdések megválaszolásakor), illetve az egyes Érintteti kéréséket (pl. adatainak törlésére/szerkesztésére irányuló kérelem esetén) teljesíthesse. 

A születési dátumra annak érdekében van szükség, hogy a 16 éven aluli Érintettek kiszűrhetőek legyenek. Az Alkalmazás felhasználási szabályzatának értelmében 16 éven aluliak nem jogosultak az Alkalmazás használatára.

Adatkezelő a megkereséseket azok típusától függően archiválja: Pl. adatvédelemmel, panasszal, polgári joggal kapcsolatos igények esetén a válaszadást követő 5 évig tárolja a megkereséseket. A regisztrált adatokat tárolási ideje a fiók meglétéhez igazodik. 

Az adatkezelés az Adatkezelő jogi megfelelőségéhez fűződő érdekén alapul:

Indokolás

Hogy Adatkezelő az Alkalmazás nyújtását zökkenőmentesen és jogszabályoknak megfelelően tudja nyújtani, bizonyos esetekben kénytelen ügyfélkapcsolat céljából kommunikálni az Érintettel. Mivel az adatkezelés célja, hogy az alkalmazás használatának biztosítása megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak ezért az adatkezelés nem hátrányos az Érintettre nézve, az Érintett jogainak érvényesítését szolgálja. 

Értesítések küldése és személyre szabott marketing üzenetek céljából eljuttatása céljából kezelt adatok

• Tagja-e a magyar növényorvosi kamarának
• Milyen kultúrákra kér előrejelzést?
• Termőterületek össz mérete

Az adatkezelés minden esetben az Érintett hozzájárulásán alapul.
Regisztráció során az Érintett személyre szabhatja az alkalmazást a fenti adatainak a megadásával. Ezt követően csak olyan értesítést vagy marketing anyagot kap, ami a számára is releváns.  

Statisztikai célú adatgyűjtés az applikáció használatáról

Az adatok forrása: az Alkalmazás során a rendszer naplózza ezen használati adatokat.
Kezelt adatok köre:
• Menüpont megtekintések
• Termék megnyitás
• Vetőmag megnyitás
• Kultúra csomag megnyitás
• Frissítés lekérdezés
• Bejelentkezési kísérlet
• Regisztráció kísérlet
• Elfelejtett jelszó kérés
• Jogi nyilatkozat elfogadás (Melyik verziót és mikor fogadta el)
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek az alkalmazás fejlesztéséhez és működtetéséhez fűződő jogi érdeke. 

Indokolás

Annak érdekében, hogy az Alkalmazás működhessen, Adatkezelő nyomon követi, hogy az érintettek mely jogi nyilatkozatokat tették meg, volt-e sikertelen bejelentkezési kísérlet, regisztrációs kísérlet stb. Továbbá a tartalmak fejlesztése céljából, annak érdekében, hogy Adatkezelő felmérje, hogy mely tartalmakat ítélte az Érintett érdekesnek vagy hasznosnak, a rendszer nyomon követi, hogy az Érintett mely tartalomra hányszor kattintott, illetve nyitotta azt meg. Az adatkezelés során nem képződik olyan adatbázis, ami az Érintett számára érdeksérelemmel jár, mivel ezen adatokból az Érintettre nézve további következtetéseket Adatkezelő nem von le. 

Az adatok forrása

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, kivéve a statisztikai célú adatkezeléseknél, ahol az adatok az Alkalmazás használata során generálódnak.

Adattovábbítás

Az adattovábbítás külföldre nem történik.

Adatbiztonság

Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama

Adatkezelő az adatokat a 2.2. pontban meghatározottak kivételével regisztrációt követően 5 évig tárolja.

Adatfeldolgozók

Az alkalmazás szerver szolgáltatója: 

BC.HU Kft.
Székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Tel.: +36-20-220-4000
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: admin@bc.hu

A honlap és az adatbázis karbantartója:

LumiSys Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 47. 5/14.
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: info@lumisys.eu

Az adatfeldolgozók kapcsolattartója

Bayer Hungária Kft.
Molnár Gréta
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: greta.molnar@bayer.com  

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz?

A teljes adatbázishoz Bayer Hungária Kft. Crop Science üzletágának marketing munkatársai valamint a LumiSys Kft. adatbázis karbantartást végző munkatársai férhetnek hozzá. 

A tájékoztató megváltoztatásának joga

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a tájékoztató tartalmát az Érintettek tájékoztatása mellett megváltoztassa. Amennyiben új, hozzájárulás köteles adatkezelési cél merülne fel, Adatkezelő a hozzájárulás megadásáig nem kezeli az adott célból az adatokat.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a Bayerrel alábbi elérhetőségeinek bármelyikén: 

Bayer Hungária Kft. Adatvédelmi Munkatárs

postacím: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 

telefonszám: +36 1 487 4100 

e-mail cím: adatvedelem@bayer.com Az adatalanyokat az alábbi jogok illetik meg

Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására, tiltására vonatkozó jog; melyet a fenti elérhetőségén kérelmezhet. 

Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség; Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni); A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet 

Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal bármikor visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását.

© Budapest 2021.10.15. – Bayer Hungária Kft.